Wat is een eindloonsysteem?

Het eindloonsysteem, ook wel final-payregeling genoemd, is een vorm van een vaste uitkeringsregeling waarbij de hoogte van het pensioen afhankelijk is van het laatst verdiende loon. De opgebouwde pensioenaanspraken worden dan verhoogd op basis van de pensioengrondslag van dit laatstverdiende loon; de zogenoemde backservice. Het nog op te bouwen pensioen wordt bij het eindloonsysteem de coming service genoemd. Backservice + coming service is dan het verzekerd pensioen.

Het eindloonsysteem biedt een zeer hoge zekerheid aan de begunstigde als het wordt gecombineerd met een hoge vervangingsratio. In Nederland wordt gestreefd naar een pensioen van 70% van het eindloon. Na belasting is dat ongeveer een netto inkomen van 100% van het eindloon. Dit is een luxueuze regeling, omdat de uitgaven van de gepensioneerde de neiging hebben terug te lopen: de hypotheek is sterk gedaald of afbetaald, de kinderen hebben een eigen inkomen en de gestegen ziektekosten worden door de ziektekostenverzekering opgevangen. 

Een eindloonregeling geeft een prikkel om vlak voor de pensionering het eindloon te verhogen. Zo een "cadeautje" gaat, via de solidariteit, ten koste van de andere begunstigden van het pensioenfonds. Sommige pensioenfondsen nemen dan ook het gemiddelde loon over een of meerdere jaren voor de pensionering in aanmerking voor de berekening van het "eindloon" (dit wordt gemitigeerd of gematigd eindloon genoemd).

Onder meer om deze redenen heeft het eindloonsysteem aan populariteit ingeboet en steeds meer plaats moeten maken voor het middelloonsysteem.

Wat is een middelloonsysteem?

Het middelloonsysteem is een pensioenregeling waarbij de hoogte van het pensioen afhankelijk is van het gemiddelde verdiende loon. Het middelloonsysteem is een vorm van een vaste uitkeringsregeling.

Het middelloonsysteem genereert, indien de hoogte van de franchise en de jaarlijkse opbouw gelijk zijn, lagere pensioenen dan een eindloonsysteem. Wel is het maximum opbouwpercentage bij middelloon hoger dan bij eindloon. Het verschil met een eindloonsysteem is het grootst als de begunstigde laat carrière heeft gemaakt. Vanuit het oogpunt van een pensioenfonds heeft een middelloonregeling als voordeel dat het fonds beter bestuurbaar wordt. Een periode van looninflatie werkt gematigder door in een middelloonregeling dan in een eindloonsysteem.

In Nederland heeft bijvoorbeeld het Stichting Pensioenfonds ABP sinds 2004 een middelloonregeling, met een overgangsregeling voor loonstijgingen van daarvoor.

De laatste jaren gaan veel werkgevers in verband met de oplopende pensioenkosten over op een beschikbare-premieregeling, waardoor de risico's steeds meer bij de deelnemer worden gelegd.

Wat is een beschikbare-premiesysteem?

Het beschikbare-premiesysteem of de beschikbare-premieregeling (DC-regeling, van defined contribution) is een vorm van sparen voor een pensioen waarbij de begunstigde het beleggingsrisico en het transformatierisico voor zijn rekening neemt. Dit in tegenstelling tot het beschikbare-uitkeringssysteem. Een pensioenregeling kan volledig of gedeeltelijk (bijvoorbeeld voor het excedentpensioen en/of het nettopensioen) zijn gebaseerd op een beschikbare-premiesysteem.

Drie soorten van beschikbare-premieregeling

1. De beschikbare premie wordt tot de pensioendatum belegd of gespaard. Hierdoor is het onzeker welk kapitaal op pensioendatum tot uitkering komt. Het kapitaal moet op de pensioendatum worden gebruikt om pensioen aan te kopen. Je mag zelf kiezen bij welke pensioenuitvoerder je pensioen aankoopt.

2. De beschikbare premie wordt gebruikt om een kapitaal te verzekeren. Op je pensioendatum wordt het kapitaal uitgekeerd. Het kapitaal moet je gebruiken om pensioen aan te kopen. Je mag zelf kiezen bij welke pensioenuitvoerder je pensioen aankoopt.

3. De beschikbare premie wordt gebruikt om jaarlijks pensioen in te kopen. Je weet niet van tevoren hoeveel pensioen er jaarlijks wordt ingekocht. Daardoor weet je nog niet precies hoeveel je totale pensioen op pensioendatum is. De pensioenuitvoerder bij wie je het pensioen hebt opgebouwd, zorgt ook voor de periodieke uitkering.

Hoe deel je jouw pensioen in?

Het is zo ver: Je gaat met pensioen. Dat zal vast en zeker wennen zijn, je hebt immers lang gewerkt. Er zal een hoop op je afkomen wanneer je met pensioen gaat, maar wat precies?

Enkele weken voordat jouw pensioen ingaat, ontvang je van jouw pensioenfonds een lijst met vragen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over de manier waarop jouw pensioen wordt uitgekeerd. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een constructie waarin je in het begin minder pensioen krijgt uitgekeerd en later meer. Op basis van jouw antwoorden krijg je zo’n drie weken voordat jouw pensioen ingaat een definitieve offerte van jouw persoonlijke pensioen.

Houd rekening met een verhoogde belastingaanslag

In het jaar dat je stopt met werken en met pensioen gaat moet je rekening houden met een verhoogde belastingaanslag. Er zullen namelijk een aantal inkomsten zijn waarover je geen inkomstenbelasting hebt betaald. De kans bestaat dat je namelijk een aantal maanden salaris, AOW én een deel (pre) pensioen ontvangt. Wanneer je hier niet op bent voorbereid kan deze aanslag even slikken zijn, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Kies ook nu voor een persoonlijk financieel plan

Ook wanneer je met pensioen gaat is het verstandig om een persoonlijk financieel overzicht (PFO) te laten opstellen. Jouw pensioen is natuurlijk een nieuwe situatie waar je geen ervaring mee hebt. Het is dus fijn om te weten waar je nu staat en waar je naar toe groeit.

Samen stippelen we jouw toekomst voor jouw uit

Tijdens jouw pensioen moet je genieten van een zorgeloze periode. Toch is het verstandig om stil te staan bij de toekomst en jouw testament. Mocht je nog geen testament hebben opgesteld is dit hét moment om een testament te laten opstellen.

Wil je weten hoe je echt zorgeloos kunt genieten van jouw pensioen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek over jouw wensen en mogelijkheden.

Vroegpensioen, prepensioen en VUT zijn begrippen uit het verleden

Een pensioenleeftijd van 67 of ouder is de norm. Eerder stoppen met werken is de laatste jaren steeds lastiger geworden. Je moet zelf voor een buffer zorgen. Hoe eerder je daarmee begint hoe beter. Je AOW en een pensioenuitkering ontvang je in principe pas wanneer je de AOW-leeftijd bereikt hebt.

Eerder met pensioen gaan en/of een ruimer pensioeninkomen bekostigen, komt dus uit eigen middelen. Begin daarom al vroeg met sparen voor je pensioen. Aanvullend pensioen opbouwen kan door bijvoorbeeld banksparen, lijfrente of door te beleggen.

Per 1 januari 2019 zijn nieuwe regels van kracht voor kleine pensioenen. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Je hebt/had een of meerdere heel kleine pensioenen (van € 2,00 of minder bruto per jaar). Dit is in veel gevallen per 1 januari 2019 komen te vervallen. Dat mogen pensioenuitvoerders doen op basis van de nieuwe regels. Er zijn pensioenuitvoerders die dit (nog) niet hebben laten vervallen. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder van je heel kleine pensioen.
 2. Je hebt/had een of meerdere kleine pensioenen (meer dan € 2,00 en minder dan € 497,27 bruto per jaar). Dit pensioen wordt niet meer afgekocht maar kan worden samengevoegd bij je huidige pensioenuitvoerder. Kies je pensioenuitvoerder hier niet voor, dan blijven deze pensioenen staan waar ze staan (de pensioenuitvoerder van je kleine pensioen).

Om te weten of je een pensioentekort hebt, moet je eerst weten hoeveel pensioen je nodig hebt. Dat hangt af van je uitgaven en ook van je toekomstplannen. Als je vast kunt stellen hoe hoog je maandelijkse uitgaven zijn, weet je ook hoeveel pensioen je nodig hebt. Vervolgens kun je nagaan of je opgebouwde pensioen plus je AOW voldoende zijn om van rond te komen.

Maak hier een afspraak voor meer informatie over de oorzaken van een mogelijk pensioentekort en eventuele oplossingen.

Ik wil méér weten over mijn mogelijk pensioentekort

De AOW is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op.

Als zelfstandig ondernemer moet je zelf je aanvullende pensioen regelen. Voor sommige bedrijfstakken en beroepen bestaat een verplichtgestelde pensioenregeling die ook voor zelfstandig ondernemers geldt. Is dit niet het geval, dan kun je zelf een voorziening treffen. Daarvoor zijn verschillende oplossingen.

Meer informatie over hoe je pensioen kunt opbouwen als zelfstandig ondernemer vindt je op deze website

Meer informatie over het AOW-pensioen en de voorwaarden waaraan je moet voldoen, vindt je op SVB.nl.

In de behandeling van het concept pensioenakkoord zoekt het kabinet afstemming met onder meer de werknemer- en werkgeverorganisaties, pensioenuitvoerders en toezichthouders. De grote lijn van de nieuwe wetgeving wijzigt naar verwachting echter niet: de pensioentoezegging wordt een vast percentage, ongeacht leeftijd en iedereen krijgt een persoonlijke pensioenrekening op beleggingsbasis.

Uitstel naar uiterlijk 2023

De grote wijzigingen als gevolg van de nieuwe wet worden met maximaal een jaar uitgesteld. Het kan dus zijn dat de wetgeving halverwege 2022 alsnog ingaat. De tijd om over te gaan naar het nieuwe stelsel blijft vier jaar vanaf de start van de wetgeving.

Bereken de impact van de wet voor de verzekerde pensioenregeling

Dat de wetgeving later in gaat dan was voorzien geeft werkgevers met een verzekerde pensioenregeling de kans om hierop voor te sorteren. Door het berekenen van de financiële impact en het doorrekenen van mogelijke scenario’s, maakt u voor uw organisatie het best passende pensioenbeleid voor de toekomst inzichtelijk. Door tijdig deze impact-en  scenarioanalyse uit te voeren kunt u vervolgens in uw budgettering en personeelsbeleid voor de komende jaren rekening houden met de financiële gevolgen van de nieuwe pensioenwetgeving.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de pensioenwijzigingen? Neem voor vragen en/of meer informatie contact op met ons kantoor, via telefoonnummer 020 - 52 18 128 of via pma@3oaks.nl.

Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen zal op 1 januari 2022 van kracht zijn. Vanaf die datum moeten alle nieuwe pensioenregelingen aan het nieuwe juridische en fiscale kader voldoen. Voor alle bestaande regelingen is een overgangstermijn van vier jaar opgenomen. Het kan echter financieel nadelig uitpakken als u tot 1 januari 2026 wacht met actie te ondernemen. Dit kan tot hogere pensioen- en/of compensatielasten leiden. Voorkom dit met een impactanalyse.

Overgangsregime Wet toekomst pensioenen

Voor bestaande, verzekerde pensioenregelingen met een stijgende premie is het mogelijk om de bestaande regeling te behouden. Let op: dit geldt dus niet voor de regeling die verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds loopt. U kunt de huidige beschikbare premieregeling met een oplopende staffel voor bestaande werknemers laten doorlopen na 1 januari 2026. De bestaande werknemers zijn de werknemers die op 1 januari 2026 in dienst zijn. Dus u kunt ook nieuwe werknemers nog in de bestaande regeling opnemen in de overgangsperiode en deze toezegging handhaven. Vanaf 1 januari 2026 moet u dan voor nieuwe werknemers een WTP-proof regeling introduceren.

De beste keuze voor uw onderneming

Het makkelijkst is het voor u als werkgever om alles te laten doorlopen tot 1 januari 2026 om vervolgens een nieuwe regeling voor nieuwe werknemers te starten. Maar is dat voor uw onderneming de beste strategie? In veel gevallen kan dit voor uw onderneming financieel nadelig uitpakken. Zo kan wachten tot 2026 tot hogere pensioen- en compensatielasten leiden.

Bepaal uw strategie

Om te bepalen wat voor u de beste strategie is, is het belangrijk om nu al keuzes te maken.

 • Gebruikmaken van het overgangsregime of is het juist gunstiger om dat niet te doen?
 • En wanneer introduceert u de WTP-regeling voor nieuwe werknemers en met welk percentage?

Het kan bijvoorbeeld voor u financieel gunstig zijn om dit jaar al over te gaan op een beschikbare premiestaffel (bij een middelloon toezegging) of naar een vast premiepercentage. Maar het kan ook juist gunstiger zijn om dit gedurende de overgangsperiode te doen. En ook bij gebruikmaking van het overgangsregime kan een eerdere ingangsdatum van een WTP-regeling voor nieuwe werknemers financieel voordeel geven. Er is geen handige formule voorhanden op grond waarvan u kunt bepalen welke strategie in uw situatie het gunstigst is. Dit is afhankelijk van uw regeling, het personeelsbestand, uw pensioenambitie en de ontwikkeling van de onderneming. En dit is per onderneming verschillend.

Maak een impactanalyse

Om uw strategie te bepalen, is het belangrijk een financiële impactanalyse te (laten) maken. Hierin worden de effecten van de WTP voor uw onderneming doorgerekend. Hierbij houden we rekening met de ontwikkeling van uw werknemersbestand en uw onderneming. Komen er nieuwe werknemers bij of juist niet? En hoe oud zijn de nieuwe werknemers dan gemiddeld? Komen er alleen jonge werknemers bij of bent u juist op zoek naar werknemers met meer werkervaring? U begrijpt dat dit voor iedere onderneming weer anders is en dat geldt ook voor de impact van het nieuwe wetsvoorstel.

Scenario’s impactanalyse

In een impactanalyse worden een aantal scenario’s doorgerekend, met een vast percentage voor alle werknemers én alleen voor nieuwe werknemers. De scenario’s zijn bijvoorbeeld:

 • handhaven van de pensioenambitie voor alle werknemer
 • een budget-neutrale omzetting na verloop van tien jaar
 • een 21-jarige nieuwe werknemer moet een gelijkwaardig pensioen opbouwen

U ziet per scenario wat deze keuze voor uw onderneming financieel betekent. U krijgt inzicht in de reguliere pensioenpremie en de eventuele compensatiekosten. Hiermee kunt u voor uw onderneming een gedegen en onderbouwde keuze maken hoe u met de WTP wilt en kunt omgaan.

Pensioenbeleid voor de toekomst

Op grond van de impactanalyse kunt u dus uw pensioenbeleid voor de toekomst bepalen. En dit kan dus anders zijn dan uw huidige pensioentoezegging. Een wijziging van de toezegging moet u aan uw werknemers voorleggen. Als u een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft, moet u deze op tijd in het proces betrekken. Door het maken van een impactanalyse maakt u de gevolgen voor u, maar ook voor uw werknemers inzichtelijk. En deze kunnen vervolgens per werknemer verder uitgewerkt worden. Zo zorgt u voor begrip en snellere acceptatie.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de pensioenwijzigingen? Neem voor vragen en/of meer informatie contact op met ons kantoor, via telefoonnummer 020 - 52 18 128 of via pma@3oaks.nl.

Het pensioenstelsel in Nederland gaat op de korte termijn volledig op zijn kop. Het pensioen van werknemers en ondernemers wijzigt daardoor rigoureus. Deze wijzigingen in het pensioen hebben ook invloed op de dekking voor arbeidsongeschiktheid. Zo krijgt u te maken met een verplichte arbeidsongeschiktheidsdekking. Wilt u meer weten over de wijzigingen in het pensioenstelsel? Op deze site vindt u meer informatie! 

Om flexibiliteit te behouden en te voorkomen dat uw voor hoge kosten komt te staan, is het van belang dat u zich goed laat informeren over de gevolgen van deze wijzigingen. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de pensioenwijzigingen? Neem voor vragen en/of meer informatie contact op met ons kantoor, via telefoonnummer 020 - 52 18 128 of via pma@3oaks.nl.

Pensioenadvies voor werkgevers richt zich op het inrichten, wijzigen en beheren van uw collectieve pensioenregeling én de communicatie naar uw medewerkers. Dit brengt de nodige risico’s en verplichtingen met zich mee en vraagt daarom om specifieke kennis en expertise.

Een goede pensioenregeling is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers. Het zorgt voor aanvullend inkomen voor hun oude dag, bij arbeidsongeschiktheid of in geval van overlijden. Als werkgever kunt hiermee medewerkers nog sterker binden aan uw organisatie.

Tegelijkertijd zijn pensioenen  complex en onderhevig aan continu veranderende wet- en regelgeving.

Ons kantoor beschikt over de juiste kennis en ervaring om deze complexe materie helder en transparant te maken. Daarbij kijken wij niet alleen naar de huidige financiële situatie, maar ook naar de toekomst van uw onderneming. De pensioenregeling moet namelijk betaalbaar zijn én blijven.

Bouwen op een goed fundament

Om tot een goede pensioenregeling te komen, moet u de juiste keuzes maken. Welk soort regeling past het best bij uw organisatie en met welke pensioenuitvoerder gaat u een overeenkomst aan? Iedere regeling heeft voor- en nadelen. Daarnaast kunt u als werkgever vaak zelf kiezen bij welke pensioenuitvoerder u deze regeling wilt onderbrengen. In een aantal gevallen moet u als werkgever het pensioen bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds onderbrengen. Wij wijzen u op de mogelijkheden en mogelijke valkuilen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Om te bepalen welke regeling bij uw organisatie past inventariseren we alle relevante aspecten en  - indien aanwezig - uw bestaande regeling.

 • Hoe is uw personeelsbestand opgebouwd qua leeftijd?
 • Wat is uw huidige financiële situatie?
 • Hoe groot is uw budget?
 • Wat zijn de fiscale en juridische kansen en risico’s?
 • Wat is actuele wet- en regelgeving?
 • Welke trends en ontwikkelingen op pensioengebied zijn er?

Op basis van de uitkomst van de inventarisatie geven wij een toegespitst advies over een nieuwe pensioenregeling.

Besparen door risicobeperking

Inventariseren of de bestaande regeling nog bij uw organisatie past, kan zeer interessant zijn. Door veranderende omstandigheden of regelgeving is het mogelijk dat u tegen lagere kosten of gunstigere voorwaarden een pensioenovereenkomst kunt aangaan. Ook het beter afdekken van risico's kan een besparing opleveren.

Zorg- en communicatieplicht

Op basis van de Wet pensioencommunicatie bent u als werkgever verantwoordelijk voor het creëren van pensioenbewustzijn bij medewerkers. Het uw taak om tijdig en duidelijk over de pensioenregeling en wijzigingen te communiceren zodat medewerkers weten welke mogelijkheden er zijn en daarin een goede keuze kunnen maken. Deze zorgplicht is ook expliciet in het Burgerlijk Wetboek en de Pensioenwet opgenomen. Wij ondersteunen u bij de praktische invulling van de zorgplicht met onze pensioencommunicatie.

Verder biedt Three Oaks Pensioen voor werkgevers advies en ondersteuning bij:

 • due diligence voor pensioen bij fusies en overnames;
 • verlengen van de collectieve pensioenregeling;
 • onderzoek naar cao- en bedrijfstakpensioenfondsen;
 • budgettering en calculatie ten behoeve van pensioen;
 • OR-trajecten zoals instemmingsaanvragen;
 • harmonisatie van pensioenregelingen;
 • beheer van de collectieve pensioenregeling;
 • (collectieve) waardeoverdracht.