Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen. In de Wet waardeoverdracht klein pensioen zijn diverse delegatiebepalingen opgenomen. Met dit besluit worden deze bepalingen, en reeds bestaande bepalingen in voornoemde wetten nader ingevuld.

Jaarlijkse toetsing / Automatische waardeoverdracht klein pensioen

Bij gebruikmaking van het recht op waardeoverdracht moet de overdragende pensioenuitvoerder voor de eerste keer binnen één jaar na einde deelneming van de deelnemer toetsen bij het pensioenregister of de gewezen deelnemer bij een andere uitvoerder actief pensioen opbouwt. Het kan natuurlijk voorkomen dat een gewezen deelnemer niet direct in een nieuwe baan start, of gaat werken zonder pensioen op te bouwen. De overdragende pensioenuitvoerder vindt dan geen nieuwe pensioenuit-voerder om het klein pensioen aan over te dragen. In dat geval toetst de overdragende uitvoerder (ten minste) jaarlijks of de situatie is veranderd en het klein pensioen alsnog kan worden overgedragen.

Voor overdracht van kleine pensioenen van gewezen deelnemers van wie de deelneming is geëindigd tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 (1 jaar voor inwerkingtreding en datum van inwerkingtreding), checkt de overdragende uitvoerder in 2019 (binnen één jaar na inwerkingtreding) bij het pensioenregister of er bij een nieuwe uitvoerder wordt opgebouwd.

Miljoenen aanspraken

Bij waardeoverdracht van bestaande kleine pensioenen gaat het om een eenmalige opschoonactie van een paar miljoen kleine aanspraken. Deze aanspraken kunnen niet allemaal tegelijk overgedragen worden. Het is nodig om hierover afspraken te maken en hieraan voorwaarden te verbinden om te voorkomen dat het pensioenregister overbelast wordt en er bij overdragende en ontvangende uitvoerders onevenwichtige situaties ontstaan. De pensioenkoepels Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars maken samen met de Stichting Pensioenregister afspraken over het matchingsproces, waaronder een planning en afspraken over aantallen. Deze afspraken zijn bindend en gelden voor de hele sector.


Bron: Rijksoverheid