De Belastingdienst heeft het doen van aangifte dit jaar weer iets makkelijker gemaakt. Toch zijn er nog onderwerpen die vragen oproepen of waarin regelmatig fouten worden gemaakt. Die hebben zij voor u op een rij gezet. 

Dit jaar vraagt de Belastingdienst extra aandacht voor de onderstaande onderwerpen (welke tevens zijn voorzien van een toelichting):

Scholingsaftrek

Volgde u in het studiejaar 2015/2016 een opleiding aan een MBO, HBO of universiteit en had u recht op studiefinanciering? Dan mag u in uw aangifte 2015 alleen studiekosten aftrekken die u gemaakt hebt vóór 1 juli 2015. Ook moet u die kosten zelf betaald hebben.

Kreeg u een vergoeding voor uw studiekosten? Dan moet u uw studiekosten met dat bedrag verlagen. Daarnaast geldt dat u alleen studiekosten mag aftrekken die boven een zogenoemd drempelbedrag uitkomen. De eerste € 250 mag u niet aftrekken.

Let op!

Het belastingjaar 2015 omvat 2 studiejaren: 2014/2015 en 2015/2016. Halverwege het belastingjaar zijn de regels dus veranderd. Dit betekent dat u de studiekosten die u in 2015 betaalde voor het studiejaar 2014/2015, mag aftrekken als u voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden.

Zie ook: Studiekosten en andere scholingsuitgaven

 

Giften

Soms kunt u giften aan een stichting of de (kosten)vergoeding voor vrijwilligerswerk aftrekken in uw belastingaangifte. Maar niet altijd.

U mag bijvoorbeeld loten van een loterij voor een goed doel niet aftrekken. U krijgt daarvoor namelijk iets terug: de kans op een prijs. Dat geldt ook als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) de loterij organiseert.

Bent u vrijwilliger en maakt u daarvoor kosten? Dan mag u die kosten alleen onder bepaalde voorwaarden aftrekken als gift.

Zie ook

Kwalificerende belastingplicht

Werkt u in Nederland, maar woont u in een ander land? Dan kunt u als inwoner van de EU en enkele andere landen sinds 2015 niet meer zelf kiezen of u gebruik wilt maken van veel voordelen in ons belastingstelsel. Bijvoorbeeld heffingskortingen of hypotheekrenteaftrek. Van veel voordelen kunt u alleen nog gebruikmaken als de Belastingdienst u daarvoor kwalificeert. U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Zie ook: Kwalificerende buitenlandse belastingplicht (vanaf 2015)

 

Zakelijke en persoonlijke kosten

Als u ondernemer bent, kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting kosten aftrekken. Maar u mag niet alle kosten aftrekken. Of soms mag u uw kosten maar gedeeltelijk aftrekken. Let op bij het onderscheid tussen uw persoonlijke- en uw zakelijke kosten. Zakelijke kosten mag u aftrekken, persoonlijke kosten niet.

Aftrekbare kosten voor de onderneming kunnen zijn:

 •          auto- en transportkosten
 •          huisvestingskosten
 •          andere kosten die rechtstreeks met uw onderneming te maken hebben

Sommige kosten hebben naast een zakelijk karakter ook een persoonlijk karakter. Alleen het zakelijke deel van deze zogenoemde gemengde kosten mag u aftrekken. Als het persoonlijke karakter van de kosten overheerst, mag u deze kosten helemaal niet aftrekken.

Zie ook

Eigen woning

Kocht u in 2015 een woning? Of verhoogde u in 2015 uw hypotheek? Dan mag u een aantal kosten aftrekken.

Kocht u uw woning in 2015, dan mag u uw hypotheekrente alleen volledig aftrekken als uw hypotheek aan het einde van de looptijd helemaal afgelost is. Kocht u uw woning vóór 2013 en verhoogde u in 2015 de hypotheek? Dan geldt deze regel alleen voor het extra geleende deel. Zie ook: Hypotheek oversluiten

Betaalde u boeterente bij het oversluiten van uw hypotheek? Dan mag u die in uw aangifte aftrekken.

 

Scheiden

Bent u in 2015 gescheiden? Dan spelen er ook veel praktische zaken die behoorlijke financiële gevolgen kunnen hebben. En tal van vragen als: Doet u samen of apart uw belastingaangifte? Hoe doet u aangifte met een koophuis? En wie mag de hypotheekrente aftrekken? Kortom; wie vult er wat in? Op al deze vragen en uw andere vragen over de aangifte over het jaar van uw scheiding, kunt u een antwoord vinden op Scheiden, wat nu?

Ontvangt u voor uzelf alimentatie? Dan geeft u deze in uw aangifte op als inkomen.

 

Kinderalimentatie
Krijgt u kinderalimentatie? Dan geeft u deze niet op in uw belastingaangifte.

Betaalt u kinderalimentatie? Dan mag u deze vanaf 2015 niet meer aftrekken in uw belastingaangifte.

 

Bijzondere zorgkosten: dieetkosten

Volgde u in 2015 een dieet op voorschrift van een dokter of diëtist? Dan mag u hiervoor meestal een vast bedrag aftrekken. In de dieetlijst 2015 staan de diëten waarvoor dit geldt en welk bedrag u daarvoor in uw aangifte mag aftrekken.

Als u in uw aangifte een bedrag aftrekt voor een voorgeschreven dieet, kan de Belastingdienst u vragen om een dieetbevestiging. Download dan het formulier Dieetbevestiging 2015 en laat het geprinte formulier ondertekenen door uw arts of diëtist met vermelding om welke diëten het gaat.

 

Bijzondere zorgkosten: gezinshulp

U mag bepaalde uitgaven voor extra gezinshulp in uw belastingaangifte aftrekken. Bekijk hieronder welke kosten u wel en niet mag aftrekken.

 

Welke kosten voor extra gezinshulp mag u aftrekken?
U mag de kosten voor extra gezinshulp alleen aftrekken als:

 •          u de extra gezinshulp nodig hebt door ziekte of invaliditeit
 •          u de kosten zelf hebt betaald
 •          u rekeningen of kwitanties van de betalingen hebt, waarop staat:

o    de datum

o    het bedrag

o    naam, adres en woonplaats van de gezinshulp of de instantie aan wie u de kosten betaalt

 •          uw uitgaven hoger zijn dan het drempelbedrag

Welke kosten mag u niet aftrekken?

U mag uw wettelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK) niet aftrekken, als u in 2015 gebruik hebt gemaakt van:

 •          de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bijvoorbeeld voor hulp in de huishouding
 •          zorg zonder verblijf (voorheen thuiszorg)
 •          voor zorg met verblijf
  U woonde dan (tijdelijk) in een zorginstelling en u kreeg daar zorg.

 

Welk bedrag mag u aftrekken?

U mag alleen het bedrag aftrekken dat uitkomt boven het zogenoemde 'drempelbedrag'. Dit drempelbedrag is afhankelijk van uw inkomen. De online aangifte 2015 en de app Aangifte 2015 berekenen deze drempel automatisch.

 

Bijzondere zorgkosten: kosten voor medicijnen

U mag kosten voor medicijnen in uw belastingaangifte aftrekken als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bekijk hieronder welke kosten u wel en niet mag aftrekken.

 

Welke kosten mag u aftrekken?
U mag alleen de kosten aftrekken voor medicijnen die een naar Nederlandse maatstaven bevoegde arts heeft voorgeschreven. Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn. Alleen uitgaven voor medicijnen die als geneesmiddel worden gebruikt, zijn aftrekbaar.

Welke kosten mag u niet aftrekken?
U mag geen kosten aftrekken:

 •          die onder uw verplicht of vrijwillig eigen risico vallen
 •          voor producten die helpen om ziekte te voorkomen
  Bijvoorbeeld mineralen en vitaminepillen.
 •          voor producten die ook als normale voeding worden gebruikt
  Bijvoorbeeld probiotische voeding, voedingssupplementen en vruchtensappen.

Inkomsten uit overige werkzaamheden: hobby of werk?

Verdient u bij met uw hobby? Of doet u soms een klus voor familie of vrienden tegen een vergoeding van de onkosten? Dan zijn dit activiteiten in de hobby- of familiesfeer. De inkomsten en kosten die u hebt uit deze activiteiten, geeft u niet op in uw belastingaangifte.

Hebt u meer kosten dan inkomsten? En is te verwachten dat dat zo blijft? Dan zijn uw werkzaamheden hoogstwaarschijnlijk geen bron van inkomen, maar ook activiteiten in de hobby- en familiesfeer. Ook dan geeft u deze inkomsten en kosten niet op in uw belastingaangifte.

 

Zie ook: Resultaat uit overig werk

 

Zelfstandigenaftrek niet helemaal gebruikt

Bent u ondernemer en besteedt u meer dan 1225 uur per jaar aan uw onderneming? Dan hebt u recht op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek mag niet hoger zijn dan het bedrag van uw winst. Is uw winst te laag om de zelfstandigenaftrek helemaal te gebruiken? Dan kunt u het bedrag dat u niet hebt gebruikt (de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek), onder voorwaarden wel in een volgend jaar aftrekken.

Is in 2015 uw winst vóór ondernemersaftrek hoger dan het bedrag van de zelfstandigenaftrek? En hebt u niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek uit vorige jaren? Kijk dan of u dit bedrag in 2015 kunt aftrekken

Zie ook: Zelfstandigenaftrek 2015

 

Bron: Belastingdienst