In 2040 zal Nederland naar verwachting 3,9 miljoen inwoners in de AOW-gerechtigde leeftijd tellen, bijna 30 procent meer dan nu. Hierbij is rekening gehouden met de koppeling die door de overheid gelegd is tussen verhogingen van de AOW-leeftijd en de ontwikkeling van de levensverwachting. Er zullen dan 10,3 miljoen inwoners tussen de 20 jaar en de AOW-leeftijd zijn. Dat betekent dat er in 2040 dan 26 mensen in de werkende leeftijd (20+) op elke 10 AOW’er zullen zijn. Nu is die verhouding nog bijna 33 op de 10. Dat blijkt uit de nieuwste prognose van CBS.

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040
Eind oktober werd bekend dat de AOW-leeftijd in 2022 naar 67 jaar en drie maanden gaat. Daarna zal deze leeftijd stapsgewijs met drie maanden worden verhoogd, op basis van de prognose van de levensverwachting van 65-jarigen. Deze zal volgens de huidige prognose van CBS de komende decennia blijven stijgen. Als de wetgeving niet verandert zal, uitgaande van de huidige prognose, de AOW-leeftijd in 2040 op 69 jaar en zes maanden liggen.

Levensverwachting vijf jaar hoger dan in 1956
Op basis van de huidige stand van de volksgezondheid en de medische technologie hebben 65-jarigen gemiddeld nog 19,8 jaar te leven. Deze levensverwachting is in 2016 ruim vijf jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) werd aangenomen. Verwacht wordt dat de levensverwachting van 65-jarigen in 2040 rond de 22,8 jaar zal liggen.
Bron: CBS

Download 'Kamerbrief inzake financiering AOW en opzet onderzoek marginale druk' (pdf, 3 pagina's)

De AOW kost in 2017 ruim € 37 miljard. Daarvan wordt ruim € 24 miljard bekostigd uit de premie-inkomsten. De premie-inkomsten zijn niet kostendekkend omdat de AOW-premie is gemaximeerd op 17,9% en omdat de heffingskortingen de opbrengsten aan AOW-premie verkleinen. Daarom wordt op dit moment ruim € 2 miljard uit de BIKK en ruim € 11 miljard uit de Rijksbijdrage bekostigd.
Download 'Beantwoording Kamervragen toegankelijk maken van pensioenregister-gegevens' (pdf, 3 pagina's)

De deelnemer kan een gegevensbestand downloaden uit het pensioenregister. Dit bestand kan vervolgens gedeeld worden met bijvoorbeeld een financieel adviseur. Het bestand kan als PDF gedownload worden of als XML-bestand. In dit laatste geval kunnen de gegevens in een andere applicatie geüpload worden. Naar ik begrijp wordt er al veel gebruik gemaakt van dit soort gegevensbestanden, bijvoorbeeld ten behoeve van financieel advies bij het aanvragen van een hypotheek.

Bron: Rijksoverheid
Downloads
kamerbrief-inzake-financiering-aow-en-opzet-onderzoek-margin...
beantwoording-kamervragen-toegankelijk-maken-van-pensioenreg...