Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen (hierna: de wet).

Het onderdeel dat betrekking heeft op de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (artikel V, onderdeel A, van de wet) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

10% afkoop pensioen
De inwerkingtreding van de artikelen van de wet die betrekking hebben op de introductie van het recht om maximaal 10% van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen, periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler of een nettolijfrente te laten afkopen («keuzerecht bedrag ineens») wordt nog niet geregeld in dit inwerkingtredingsbesluit. De beoogde inwerkingtredingsdatum van deze artikelen is 1 januari 2023.

 

Bron: Rijksoverheid