Minister Schouten informeerde de Tweede Kamer over de stand van zaken van het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen inzake eventuele wijzigingen naar aanleiding van de rondetafelgesprekken en de schriftelijke inbreng bij het wetsvoorstel.

Nabestaandenpensioen

Hoe is een dubbele dekking te voorkomen en is de uitvoerbaarheid van de uitloopperiode bij het nabestaandenpensioen geregeld?

In de uitloopperiode krijgt zowel de oude als de nieuwe pensioenuitvoerder een melding van overlijden vanuit de Basisregistratie Personen. Bij een nieuw dienstverband komt de verplichting voor de oude pensioenuitvoerder om bij overlijden in de uitloopperiode een nabestaandenpensioen uit te keren echter te vervallen.
Op dit moment ontbreekt bij pensioenuitvoerders de informatie over een eventueel nieuw deelnemerschap van een gewezen deelnemer bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Ik (Schouten) heb toegezegd dat ik samen met de pensioenuitvoering de mogelijkheden zal verkennen om deze uitvoeringspraktijk te verbeteren.

Arbeidsongeschiktheid

Hoe moet worden omgegaan met premievrijgestelde voortzetting bij arbeidsongeschiktheid?

In het nieuwe pensioenstelsel zullen nieuwe pensioenregelingen het karakter van een premieregeling hebben, waarbij voor alle regelingen voor ouderdomspensioen een leeftijdsonafhankelijke premie wordt voorgeschreven. Dit geldt ook voor premievrije voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid, ook als deze reeds eerder is ingegaan op basis van een uitkeringsregeling. Er geldt een uitzondering/overgangsrecht indien sprake is van een gesloten pensioenfonds en de werkgever heeft opgehouden te bestaan, in dat geval is er geen sprake van een nieuwe premieregeling.

Een dergelijk pensioenfonds zou – zonder overgangsmaatregel - uitsluitend voor de premievrije voortzetting van de pensioenopbouw door deze deelnemers de pensioenadministratie moeten ombouwen naar een premieovereenkomst. In de nota naar aanleiding van het nader verslag wordt aangekondigd tevens een uitzondering te treffen bij nota van wijziging voor reeds lopende gevallen in een rechtstreeks verzekerde regeling (zoals uitgevoerd door een verzekeraar). In de verzekeringsovereenkomst is namelijk bepaald dat de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer een rechtstreeks op de verzekeraar vorderbaar recht heeft op voortzetting van de betaling van overeengekomen premiebedragen voor pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat in de gevallen waarin de premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid al is ingegaan, de verplichtingen van de verzekeraar en de premierechten van de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer vaststaan. Daarom is overgangsrecht hier noodzakelijk.

Nabestaandenpensioen (gemiddeld loon)

Kan het nabestaandenpensioen voor de pensioendatum niet beter gebaseerd worden op een gemiddeld loon over een langere periode?

Vanwege de eenvoud en duidelijkheid is aangegeven dat wordt vastgehouden aan het uitgangspunt dat de dekking van het risico op overlijden voor pensioendatum een percentage van het laatst verdiende pensioengevend loon bedraagt. Echter, in bepaalde sectoren kan dit tot onwenselijke situaties leiden vanwege fluctuerende inkomens als gevolg van seizoenswerk of bijvoorbeeld uitzendwerk. Ik heb toegezegd om samen met de staatssecretaris van Financiën, via het Besluit toekomst pensioenen, het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 zodanig aan te passen dat sociale partners ervoor kunnen kiezen om, indien de sector of bedrijfstak zich daarvoor leent, voor de dekking van nabestaandenpensioen het pensioengevend loon te middelen over vijf jaren.

Einde samenwonen (BRP)

Toegezegd is om samen met de pensioenuitvoerders te onderzoeken of zij een signaal kunnen krijgen vanuit de BRP wanneer partners, die eerder hebben aangegeven dat zij samenwonen, niet langer samenwonen op hetzelfde adres. Dit signaal kan dan voor uitvoerders gebruikt worden om te onderzoeken of er nog sprake is van een samenleefsituatie en partnerschap.

WW

In het verslag en nader verslag vroegen diverse fracties naar een gegevensuitwisseling met UWV in het kader van voortzetting van de dekking van het risicopartnerpensioen gedurende de WW-uitkering. Inmiddels is met het UWV gesproken en deels kan tegemoetgekomen worden aan de wens tot gegevensuitwisseling. Dit wordt geregeld in het Besluit SUWI. Op het onderdeel waar geen gegevensuitwisseling mogelijk is, is toegezegd te onderzoeken of het mogelijk is dat pensioenuitvoerders na een melding van overlijden vanuit de Basisregistratie Personen bij het UWV kunnen nagaan of deze deelnemer op het moment van overlijden een WW-uitkering ontving en op welke wijze dit binnen de Algemene verordening persoonsgegevens vormgegeven zou kunnen worden.


Bron: Rijksoverheid