Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies.

Hoe lang gaan deze maatregelen duren? Een half jaar zoals bij de banken?

We kunnen daar op dit moment nog geen termijn aan verbinden. Daarover gaan we binnenkort met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en De Nederlandsche Bank (DNB) in gesprek. We vinden het belangrijk om getroffen ondernemers zo snel mogelijk te helpen en tegelijkertijd te borgen dat de pensioenopbouw voorlopig door kan gaan, inclusief de daarbij verzekerde risico’s, zoals nabestaandenpensioen. Zo helpen we niet alleen ondernemers, maar ook hun werknemers.

Hoe snel kan e.e.a. geregeld zijn? Kwestie van dagen of eerder weken?

Er vindt op korte termijn overleg plaats met het ministerie van SZW en DNB. De voorgestelde maatregelen kunnen snel ingaan, deels ook vooruitlopend op de door de overheid aangekondigde ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’. Deze maatregel, die nog van kracht moet worden, is in belangrijke mate bedoeld om werkgevers met problemen tegemoet te komen in de loonkosten. De maatregel bevat naar verwachting ook een bijdrage voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dringen erop aan dat in het overleg met het kabinet de pensioenpremies voor zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel, op een adequate manier worden meegenomen in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud.

Hoe lang kunnen verzekeraars dit volhouden, wat betekent dit voor hun solvabiliteit?  

Door het Europese toezichtsraamwerk Solvency II moeten alle Europese verzekeraars voldoende eigen vermogen aanhouden om aan hun verplichtingen te voldoen. Dit zogeheten risicogebaseerde solvabiliteitskapitaalvereiste stelt verzekeraars in staat aanzienlijke verliezen op te vangen, zelfs in een extreem scenario dat zich een keer in de 200 jaar zou kunnen voordoen. In Solvency II is standaard het risico op een pandemie meegenomen in de solvabiliteitseis.

Hoe ziet zo’n betalingsregeling eruit?

Dat verschilt per verzekeraar. Het gaat om maatwerk.

De afdracht van pensioenpremies is wettelijk geregeld, over welke wettelijke termijnen gaat het hier?

Het gaat hier onder ander om artikel 26 en artikel 29 van de Pensioenwet. In artikel 26 wordt geregeld binnen welke termijn een werkgever moet betalen, dus wanneer de premie ontvangen moet zijn en artikel 29 geeft aan wat verzekeraars moeten doen wanneer er een achterstand ontstaat. In deze artikelen staan strikte processen en termijnen beschreven waar verzekeraars zich aan moeten houden.  Dat belemmert de mogelijkheid voor verzekeraars om maatwerk te bieden. Daarover gaan we op korte termijn met SZW en DNB in gesprek.

 

Bron: Verbond van verzekeraars