Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) gaat pensioenuitvoerders niet verplichten om een lifecycle-beleggingsbeleid te gebruiken. Zij vindt dat er ook andere mogelijkheden zijn om de beleggingsrisico’s gedurende de looptijd te beperken. Oorspronkelijk had zij in haar wetsvoorstel voor een verbeterde premieregeling opgenomen dat het lifecycle-principe gehanteerd moet worden. O.a. het Verbond, de Pensioenfederatie en DNB wezen Klijnsma erop dat rendementsgaranties, geleidelijke inkoop en dekkingsgraadneutrale inkoop ook mogelijkheden zijn om beleggingsrisico’s in te perken. Uitvoerders mogen dus zelf een keuze maken, mits zij aantonen dat zij daarmee het risico vóór pensioendatum afdoende dempen. Verder krijgen uitvoerders die een variabel pensioen aanbieden, net als overige aanbieders, tot 01-01-2018 uitstel van de verplichting om de voorkeur van de deelnemers te vragen en het beleggingsrisico op die voorkeur te baseren.