Minister Koolmees informeerde de Eerste Kamer over de ontwikkeling van de pensioenpremies in de periode van 2015 tot en met 2018.

Download 'Kamerbrief rapportage ontwikkeling pensioenpremies' (pdf, 3 pagina's)

(Gedempte) kostendekkende premie

De (gedempte) kostendekkende premie is de premie die door fondsen minimaal in rekening gebracht dient te worden op grond van artikel 128 Pensioenwet. De (gedempte) kostendekkende premie geeft daarmee de kostprijs van de pensioenopbouw weer. Wijzigingen in de pensioenregeling en in het deelnemersbestand hebben een directe invloed op de (gedempte) kostendekkende premie. De Pensioenwet bepaalt dat de kostendekkende premie kan worden vastgesteld aan de hand van de actuele rentetermijnstructuur.

Demping

De kostendekkende premie kan door pensioenfondsen ook worden gedempt. Demping kan plaatsvinden op basis van een voortschrijdend gemiddelde van de rente dan wel op basis van een vastgestelde verwachte waarde van het toekomstig rendement. Deze verschillende methoden van vaststellen van de kostendekkende premie, leiden ook tot verschillende hoogten van de kostendekkende premie, bij gelijke omstandigheden.

Feitelijke premie

De feitelijke premie is de premie die werkelijk in rekening wordt gebracht en ligt in de praktijk vaak hoger dan de (gedempte) kostendekkende premie. De (gedempte) kostendekkende premie is een wettelijke ondergrens, maar pensioenfondsen kunnen in hun beleid, bijvoorbeeld vanuit prudentiële overwegingen of omdat een vaste premieafspraak voor meerdere jaren van toepassing is, een feitelijke premie nastreven die hoger ligt.

Premieverloop

Na een daling in het jaar 2015 ten opzichte van 2014, is een lichte stijging te zien van zowel de feitelijke als (gedempte) premie in de periode 2015 tot en met 2018. Verder blijkt het aandeel van de premie dat op de werknemer wordt verhaald, (iets) meer toegenomen dan het werkgeversaandeel.

 

Bron: Rijksoverheid