Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. Om geen tijd te verliezen gaat minister Koolmees alvast aan de slag om noodzakelijke aanpassingen te doen.

In een brief aan de Tweede Kamer staan tien punten om het stelsel robuuster en persoonlijker te maken. Een van die punten is afschaffing van de doorsneesystematiek. Deze manier van verdeling van de pensioenpot tussen jong en oud is verouderd en past niet meer bij de moderne arbeidsmarkt. Door afschaffing wordt de verdeling tussen jong en oud transparanter en eerlijker. Er wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving en aan een evenwichtige overgangsregeling.

AOW-leeftijd

Het kabinet laat onderzoek doen wat een verstandige koppeling is tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd als de levensverwachting op de lange termijn verder doorstijgt. Nu is de afspraak dat als de levensverwachting een jaar stijgt, de AOW-leeftijd ook een jaar stijgt. Het Centraal Plan Bureau en het RIVM zijn gevraagd om varianten en alternatieven uit te werken.

Hypotheek

Het kabinet komt met voorstellen om in de toekomst pensioendeelnemers meer keuzemogelijkheden te bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een groener pensioen of maximaal tien procent van hun pensioen ineens opnemen. Bijvoorbeeld voor aflossing van de hypotheek of het verduurzamen van het eigen huis. Er komt een voorstel om het stelsel persoonlijker te maken en meer keuze te bieden.

Witte vlekken

Minister Koolmees wil ook zorgen dat meer werknemers pensioen gaan opbouwen. Bepaalde sectoren kennen namelijk geen gezamenlijk pensioenfonds. Ook moeten ZZP’ers vrijwillig aanvullend pensioen kunnen opbouwen.

Sterke elementen van het pensioenstelsel blijven bestaan, zoals verplichte pensioenopbouw, collectieve uitvoering en risicodeling, fiscale ondersteuning en voldoende ruimte voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen.

In de Kamerbrief worden de volgende onderwerpen benoemd:

  1. Uitwerking wetgeving voor de afschaffing van de doorsneesystematiek
  2. Wet verbeterde premieregeling toegankelijker en aantrekkelijker maken
  3. Meer maatwerk in het beleggingsbeleid
  4. Faciliteren omzetting bestaande aanspraken naar een pensioencontract met persoonlijke pensioenvermogens
  5. Opname bedrag ineens mogelijk maken "Om te voorkomen dat deelnemers onvoldoende pensioen overhouden, is het van belang dat deze keuze wordt begrensd. Vooralsnog ga ik uit van een bovengrens van 10% van de pensioenaanspraak die bij pensionering ineens kan worden opgenomen. Pensioenuitvoerders dienen hun deelnemers te informeren over de gevolgen van opname van het bedrag ineens voor de hoogte van hun verwachte pensioenuitkering. Er zullen geen verplichte bestedingsdoelen worden voorgeschreven voor de uitkering van het bedrag ineens. Zo kan het bedrag bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld, waarmee de woonlasten gedurende pensionering worden verlaagd. Voor degenen die een oudedagsvoorziening opbouwen in de derde pijler zal dezelfde wettelijke keuzemogelijkheid worden gecreëerd. Daarnaast zal het kabinet onderzoeken welke andere keuzemogelijkheden op termijn kunnen worden toegevoegd. Te denken valt aan de keuze voor het inzetten van een deel van de premie voor het aflossen van de hypotheek en de mogelijkheid voor deelnemers om te kiezen voor een groener pensioen dat meer duurzaam belegd wordt."
  6. Communiceren over persoonlijke pensioenvermogens
  7. Verbreden reikwijdte van het pensioenstelsel
  8. Verbeteringen voor nabestaanden
  9. Onderzoek naar de koppeling tussen levensverwachting en pensioenleeftijd
  10. Benoeming leden Commissie Parameters

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

 10 punten overzicht

 Niet-draaien-aan-aparte-knoppen-van-pensioenstelsel