Het pakket Belastingplan 2023 bestaat uit zeven wetsvoorstellen. Een aantal punten wordt hieronder uitgelicht.

A. Wetsvoorstel Belastingplan 2023;
B. Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3;
C. Wetsvoorstel Overbruggingswet box 3;
D. Wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs industrie;
E. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens;
F. Wetsvoorstel Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen; en
G. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot tijdelijke intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW'ers

In het Belastingplan 2023 voorgenomen aanpassingen:

  • Per 2023 wordt de schijfgrens in de Vpb van € 395.000 voor het lage tarief verlaagd naar € 200.000.
  • Het lage Vpb-tarief wordt verhoogd van 15% naar 19% per 2023.
  • Het gedifferentieerde tarief in box 2, zoals gepresenteerd in de Voorjaarsnota, wordt in 2024 aangepast naar 24,5% tot een box 2-inkomen van € 67.000 en 31% voor het inkomen daarboven.
  • De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd en verder verlaagd naar € 900.
  • De overdrachtsbelasting niet-woningen wordt na de verhoging in het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota verder verhoogd naar 10,4%.

Werkkostenregeling

Via de vrije ruimte van de WKR kunnen werkgevers vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen onbelast aan hun werknemers geven voor zover geen gerichte vrijstelling van toepassing is. Werkgevers kunnen zelf bepalen in welke mate en voor welke vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen zij de vrije ruimte willen benutten, voor zover dit gebruikelijk is. De vrije ruimte bedraagt per werkgever 1,7% van – kort gezegd – de fiscale loonsom van alle werknemers gezamenlijk, voor zover die loonsom niet hoger is dan € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom.

BP2024

Daarnaast worden de volgende maatregelen opgenomen in het pakket Belastingplan 2024, omdat zij dusdanig veel uitwerking vergen dat zij niet dit jaar al in de wetgeving opgenomen kunnen worden:

  • Vastgoed buiten het fbi-regime. Het kabinet zal per 1 januari 2024 een maatregel introduceren in de vennootschapsbelasting (Vpb) op basis waarvan fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) niet meer direct in vastgoed mogen beleggen (vastgoedmaatregel).; en
  • Brede aanpak constructies en oneigenlijk gebruik fiscale regelingen.

 

Eerder was al 'vastgelegd':

  • De jubelton in de schenkbelasting wordt afgeschaft. De jubelton maakte het mogelijk voor kinderen van welvarende ouders om belastingvrij een gift te ontvangen bij de aanschaf van een eigen woning. Deze schenkingsvrijstelling wordt in 2023 verlaagd en per 2024 helemaal afgeschaft.
  • Ook is in het coalitieakkoord besloten de mogelijkheden voor het lenen van de eigen bv van dga’s te beperken tot € 700.000 per 2023.
  • De fiscale oudedagsreserve (FOR) voor IB-ondernemers wordt uitgefaseerd door het met ingang van 1 januari 2023 niet meer fiscaal gefaciliteerd mogen opbouwen van de FOR. De bestaande reeds opgebouwde FOR kan nog wel op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.

 

Bron: Rijksoverheid