Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op pensioengebied!

Belastingplan 2022: beter belastingstelsel

In het pakket Belastingplan 2022 staan dit jaar voornamelijk kleine(re) wijzigingen waarmee het belastingstelsel wordt verbeterd. Er worden met name verbeteringen aangebracht in de bestaande belastingen op het gebied van wonen, werken, vergroening...

Lees verder

Gebruik gepersonaliseerde online pensioeninformatie

Een tool voor pensioenplanning kan, hoe goed die tool ook in elkaar zit, zijn doel voorbijschieten als grote groepen deelnemers er geen gebruik van maken. Zelfs als ze een e-mail met daarin een weblink ontvangen, openen veel mensen de tool niet ee...

Lees verder

UPO-modellen voor 2022

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben voor de zomer de concepten voor de UPO-modellen 2022 en de bijbehorende handleiding ter akkoord voorgelegd aan het ministerie van SZW. Er zijn in de UPO-modellen voor 2022 géén wijzi...

Lees verder

Kabinet trekt plan afschaffen tijdelijk lijfrente in

Het plan van het kabinet om de tijdelijke lijfrente vanaf 2023 te schrappen, is van de baan. Dat meldt Radar op basis van verschillende betrouwbare bronnen. Demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wilde de tijdelijke oudedagslijfrente ...

Lees verder

Begunstiging levensverzekering en nieuwe partner

De vriendin van overledenen spreekt een assurantietussenpersoon aan voor feit dat de begunstiging o.a. 'echtgenote' was. Daar zij geen echtgenote was, is de uitkering niet aan haar uitgekeerd. Eis vriendin Vaststaat dat [naam eiseres] wél is a...

Lees verder

Pensioensector in beeld gebracht

Hoeveel pensioendeelnemers kunnen keuzes maken bij hun pensioen? En hoeveel maken daar daadwerkelijk gebruik van? En zijn er verschillen tussen de diverse aanbieders en de soorten pensioenovereenkomsten? Met het eerste ‘Sectorbeeld Pensioenen’ g...

Lees verder

Fiscale rekenregels per 01/07/2021

Per 1 juli 2021 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. Zie downloads voor o.a. cijfers AOW/ ANW. Het maximumpr...

Lees verder

Verzamelbrief bedrag ineens (pensioen)

Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer over de stand van zaken van het keuzerecht voor een gedeeltelijke afkoop van het ouderdomspensioen ‘bedrag ineens’. Voorlichting De informatievoorziening vanuit de pensioenuitvoerder is erop ge...

Lees verder

Tegenvallend pensioen uit beschikbare premieregeling

U heeft pensioen opgebouwd in een beschikbare premieregeling: gedurende uw dienstverband is er een bepaald kapitaal opgebouwd waarvoor u nu zelf een pensioenuitkering moet aankopen. De offerte van de verzekeraar met daarin de hoogte van uw toeko...

Lees verder

Nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk 1 januari 2023 in

De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de ...

Lees verder

Aanbevelingen voor pensioenuitvoerders

De Ombudsman Pensioenen doet opnieuw een aanbeveling aan pensioenuitvoerders om hun interne klachtenprocedures aan hun deelnemers en gepensioneerden veel beter kenbaar te maken. In het jaarverslag van 2018 deed de ombudsman de volgende aanbevel...

Lees verder

Regeling ‘Bedrag ineens’ jaar later ingevoerd

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 12 januari met minister Koolmees over het wetsvoorstel Bedrag ineens, Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en verlofsparen. Aan het einde van het debat werd het wetsvoorstel zonder stemming aanvaard. Na kri...

Lees verder

Pensioenmonitor 2020

Zorgen over de hoogte van het opgebouwde pensioen (52%), het wel of niet kunnen rondkomen na pensionering (45%) en de inkomstendaling waar men mee te maken krijgt (35%) zijn de belangrijkste redenen voor 37% van de beroepsbevolking om weleens wa...

Lees verder

Individuele waardeoverdrachten 2021

De Pensioenfederatie heeft de waardeoverdrachtfactoren voor 2021 vastgesteld. Met deze factoren kunnen pensioenuitvoerders individuele waardeoverdrachten uitvoeren. Ook voor de automatische waardeoverdrachten wordt gebruik gemaakt van deze factor...

Lees verder

Wat wil de Nederlander weten over zijn pensioen?

De meeste Nederlanders willen uitgebreide informatie ontvangen over hun pensioen om de vraag te beantwoorden of ze actie moeten ondernemen om dit aan te vullen. 61% wil in dat geval weten wat hun opgebouwde pensioen is, wat het pensi...

Lees verder

Lage rente en pensioenen

Door de lage rente zal het vermogen van pensioenfondsen minder snel groeien. Bij een langdurig lage rente is het daarom in de toekomst nodig opnieuw te bepalen of meer inleg van deelnemers nodig is en wellicht het pensioeninkomen omlaag moet wor...

Lees verder

Pensioenrichtleeftijd blijft tot 2041 op 68 jaar

Pensioenrichtleeftijd blijft tot 2041 op 68 jaar Pensioenfondsen hoeven zich tot 2041 waarschijnlijk geen zorgen te maken over een stijging van de pensioenrichtleeftijd naar 69 jaar, aldus consultant LCP. De oorzaak is een andere koppeling aan de l...

Lees verder

Melden van betalingsonmacht is van essentieel belang

Zorgbestuurder moet negen ton uit eigen zak betalen aan PFZW Een bestuurder van een failliet verklaarde thuiszorgorganisatie is veroordeeld tot de betaling van ruim €700.000 aan premieschuld aan PFZW. Inclusief rente gaat het om zo’n €900.000. D...

Lees verder

Pensioen en Corona

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Hoe lang gaan deze maatregelen duren? Een half...

Lees verder

Het coronavirus en je pensioen

Wereldwijd reageren de beurzen heftig op de corona-uitbraak . Begrijpelijk, want veel (gezonde) bedrijven zijn abrupt stil gevallen. Door de malaise op de beurzen worden ook de pensioenfondsen hard geraak. Wat zijn de gevolgen voor jouw pensioen? E...

Lees verder

Communicatie bij verlagen pensioen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het belangrijk dat pensioenfondsen hun deelnemers en pensioengerechtigden zo persoonlijk mogelijk informeren als zij pensioenverlagingen doorvoeren. Ook moeten pensioenfondsen hun deelnemers en pen...

Lees verder

Kamervragen over 'ANW-Hiaatverzekeringen'

Minister Koolmees heeft gereageerd op Kamervragen over 'de uitzending van Radar over ANW-Hiaatverzekeringen'. Vraag 7Deelt u de mening dat het tot de zorgplicht van een uitvoerder van de Anw-hiaatverzekering behoort om de deelnemer in te li...

Lees verder

Kamervragen pensioencontract

Minister Koolmees gaf antwoord op Kamervragen over de uitkomsten van het nieuwe pensioencontract bij een blijvend lage rente. UFR-methode De rentetermijnstructuur waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten waarderen wordt maandelijks ge...

Lees verder

Overzicht AOW-leeftijd lange termijn

Zojuist zijn de AOW-leeftijden op lange termijn gepubliceerd op grond van het principeakkoord. Hieronder een weergave voor de komende jaren:   2020: 66 jaar en vier maanden 2021: 66 jaar en vier maanden 2022: 66 jaar en zeven maanden 2023: 66 j...

Lees verder

DNB pleit voor pensioenbeleggen op maat

Wanneer pensioenbeleggingen worden afgestemd op de leeftijd van de deelnemers en hun bijbehorende capaciteit om beleggingsrisico’s te dragen, kunnen alle deelnemers daarvan profiteren. Dit ‘pensioenbeleggen op maat’ – dat nu nog nauwelijks gebeurt...

Lees verder

Leden Pensioenorde krijgen toegang tot kennisbank

De Pensioenorde voegt de website Pensioenkennis.nl toe aan haar eigen website. Daarmee krijgen leden van de beroepsvereniging voor pensioendeskundigen toegang tot een unieke kennisbank op pensioengebied. Bovendien krijgen ze voortaan wekelij...

Lees verder

Modernisering pensioenverdeling bij scheiding

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, foto) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben het wetsvoorstel ‘verdeling van pensioen bij scheidingen 2021’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit moet voorkomen dat ex-partners nog jar...

Lees verder

Belastingplan 2020

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: A. het wetsvoorstel Belastingplan 2020; B. het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020; C. het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord; D. het wetsvoorste...

Lees verder

Opzegverbod tijdens ziekte

Heeft u ook vragen over het ontslag van een zieke werknemer? Het UWV geeft 7 antwoorden over het opzegverbod tijdens ziekte. 1. Wat betekent het opzegverbod tijdens ziekte?Het opzegverbod tijdens ziekte bepaalt dat u de arbeidsovereenkomst me...

Lees verder

Onderzoek pensioenbehoefte

Nederlanders denken dat ze voor hun pensioen 84% van hun inkomen nodig hebben. Driekwart van de actieven denkt bovendien dat ze de huidige levensstandaard niet kunnen vasthouden tijdens het pensioen. Dat blijkt uit onderzoek door ING. Nederlanders z...

Lees verder

Fusie NOPD en RPA

De Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen (NOPD) en het Register Pensioen Adviseurs (RPA) fuseren tot Pensioenorde met als taken: belangenbehartiging en bovenwettelijke educatie voor leden. De fusieclub telt ca. 350 leden. Onze medewerker Steven ...

Lees verder

Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel

Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. Om geen tijd te verliezen gaa...

Lees verder

Afschrift Verzamelwet Pensioenen 2019

Minister Koolmees (SZW) zendt de Eerste Kamer, ter informatie, een afschrift van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen, zoals dit op 7 september 2018 is ...

Lees verder

Kamerbrief rapportage ontwikkeling pensioenpremies

Minister Koolmees informeerde de Eerste Kamer over de ontwikkeling van de pensioenpremies in de periode van 2015 tot en met 2018. Download 'Kamerbrief rapportage ontwikkeling pensioenpremies' (pdf, 3 pagina's) (Gedempte) kostendekkende pre...

Lees verder

Wijzigingsbesluit uitvoering Pensioenwet

Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen. In de Wet waardeoverdracht klei...

Lees verder

Per 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen

Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dat mag op grond van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn. Mensen die een heel kle...

Lees verder

DNB: ‘Dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald’

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is in het eerste kwartaal gemiddeld verslechterd. Door ongunstige omstandigheden op de aandelenmarkten daalde de verhouding tussen de waarde van beleggingen en betalingsverplichting...

Lees verder

Rekenregels 1 juli 2017

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de ...

Lees verder

Oplossing voor mensen met klein pensioen

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioenbestemming. De mi...

Lees verder

AOW-leeftijd op pensioenoverzicht

De stichting Pensioenregister gaat dit jaar Mijnpensioenoverzicht.nl aanpassen zodat voor bezoekers duidelijker wordt dat hun AOW-leeftijd na 2022 ongewis is. Dat zegde een bestuurslid toe in tv-programma Radar dat constateerde dat Mijnpensioenoverz...

Lees verder

Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft de Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag over de wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen toegezonden. Download: "NnavV - Novelle Wet uitfasering pensi...

Lees verder

Verwachte AOW-leeftijd in 2040

In 2040 zal Nederland naar verwachting 3,9 miljoen inwoners in de AOW-gerechtigde leeftijd tellen, bijna 30 procent meer dan nu. Hierbij is rekening gehouden met de koppeling die door de overheid gelegd is tussen verhogingen van de AOW-leeftijd en d...

Lees verder

AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog

De nieuwe AOW-leeftijd wordt in 2022 67 jaar en drie maanden. De leeftijd gaat omhoog omdat Nederlanders steeds langer leven. De levensverwachting stijgt in 2022. Het CBS maakte vandaag de nieuwe raming van de macro gemiddelde levensverwachting be...

Lees verder

Rechtspraak: revisierente

Een belastingplichtige heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte en rekenmethode van revisierente bij afkoop van een lijfrenteverzekering. De inspecteur van de Belastingdienst heeft vanwege de afkoop van een lijfrente bij beschikking revisierente in r...

Lees verder

Uniform Pensioenoverzicht in een nieuw jasje

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben vandaag op de websitewww.uniformpensioenoverzicht.nl de UPO-modellen 2017 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd. De modellen hebben een grondige metamorfose ondergaan. Net als op Pen...

Lees verder

Dagloon WW-uitkering, uitleg begrip onbetaald verlof

Betrokkene (werknemer/ WW gerechtigde) heeft bezwaar gemaakt tegen de dagloonberekening. Hij heeft in dat verband gesteld dat hij in de weken 30, 31 en 32 onbetaald verlof had en dat die periode daarom op grond van artikel 6 van het Dagloonbesluit...

Lees verder

Levensverwachting mannen en vrouwen blijft stijgen

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap heeft de Prognosetafel AG2016 gepresenteerd op 13 september.Uit de Prognosetafel AG2016 blijkt dat van zowel vrouwen als mannen de sterftekansen nog steeds dalen en de levensverwachting blijft stijgen. Op basis ...

Lees verder

Lifecycle-beleggen niet verplicht

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) gaat pensioenuitvoerders niet verplichten om een lifecycle-beleggingsbeleid te gebruiken. Zij vindt dat er ook andere mogelijkheden zijn om de beleggingsrisico’s gedurende de looptijd te beperken. Oorspronke...

Lees verder

Inflatie blijft in mei 0 procent

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in mei 0,0 procent, maakt CBS bekend. Ook in april waren goederen en diensten gemiddeld even duur als een jaar eerder. Prijsontwikkeling van pakketreizen drukt inflatie Pakketreizen waren i...

Lees verder

NHG-kostengrens blijft €245.000

De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft dit jaar op € 245.000. Hierover heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de NHG, overeenstemming bereikt met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. In het lich...

Lees verder

Kamervragen 'boxhoppen' met vermogen

Staatssecretaris geeft antwoord op Kamervragen "Fiscale trucs voor vermogenden" waarbij vermogenden mogelijk hun belastingafdracht kunnen verlagen door spaargeld te `verhuizen’ van box 3 naar een bv waarbij voordelen in box 2 vallen. Download...

Lees verder

Deelnemers met premiepensioen mogen zelf kiezen

Mensen die pensioen opbouwen via een premie- of een kapitaalovereenkomst mogen binnenkort zelf kiezen of ze een vast of een flexibel pensioen willen ontvangen. Hierdoor hoeven ze niet meer verplicht hun opgebouwde pensioenkapitaal op een vast mome...

Lees verder

Voorkom fouten in uw belastingaangifte

De Belastingdienst heeft het doen van aangifte dit jaar weer iets makkelijker gemaakt. Toch zijn er nog onderwerpen die vragen oproepen of waarin regelmatig fouten worden gemaakt. Die hebben zij voor u op een rij gezet.  Dit jaar vraagt de Belastin...

Lees verder

Werkgever heeft zorgplicht bij wijziging

Het Gerechtshof Den Haag besliste in deze zaak dat een werkgever een zorg- en waarschuwingsplicht heeft als de pensioenregeling wijzigt. De werkgever wordt verweten niet te hebben gewaarschuwd voor de risico's van het inbrengen via waardeoverdracht ...

Lees verder

Kamervragen verrekening pensioen na echtscheiding

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over verrekening van pensioenrechten na een echtscheiding. Dit naar aanleiding van een krantenartikel dat met name de berekening van pensioena...

Lees verder