Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op pensioengebied!

Ontwerpbesluit bedrag ineens (pensioen) met nota van toelichting gepubliceerd

Zojuist heeft de Rijksoverheid het ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft in verband met de introductie van de mog...

Tegenvallend pensioen uit beschikbare premieregeling

U heeft pensioen opgebouwd in een beschikbare premieregeling: gedurende uw dienstverband is er een bepaald kapitaal opgebouwd waarvoor u nu zelf een pensioenuitkering moet aankopen. De offerte van de verzekeraar met daarin de hoogte van uw toeko...

Nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk 1 januari 2023 in

De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de ...

Aanbevelingen voor pensioenuitvoerders

De Ombudsman Pensioenen doet opnieuw een aanbeveling aan pensioenuitvoerders om hun interne klachtenprocedures aan hun deelnemers en gepensioneerden veel beter kenbaar te maken. In het jaarverslag van 2018 deed de ombudsman de volgende aanbevel...

De kans is groot dat de wetgeving van het nieuwe pensioenstelsel pas begin 2022 naar de Tweede Kamer gaat, met inwerkingtreding medio 2022 of 2023.

Dat schrijft het Financieele Dagblad, op basis van informatie van ingewijden en stukken van de werkgroep van ministerie en sociale partners die bezig is met de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. De laatst bekende planning voor de wetgeving...

Terugwerkende kracht Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen (hierna: de wet). Het onderdeel dat betrekking heeft op de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (artikel V, onderdee...

Regeling ‘Bedrag ineens’ jaar later ingevoerd

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 12 januari met minister Koolmees over het wetsvoorstel Bedrag ineens, Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en verlofsparen. Aan het einde van het debat werd het wetsvoorstel zonder stemming aanvaard. Na kri...

Overgangsrecht verzekerde regelingen Wet toekomst Pensioen

Op grond van de concept wetteksten en memorie van toelichting kan het navolgende overgangsregime voor bestaande pensioenregelingen worden waargenomen:   Vanaf 01/01/2026 geldt voor elke deelnemer een vaste en gelijke premie.  De navolgende groepen...

Ex-kankerpatiënten kunnen zich vanaf januari 2021 beter verzekeren

Als iemand onafgebroken tien jaar vrij is van kanker mogen verzekeraars bij het afsluiten van overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen de ziekte niet meer meewegen bij de vaststelling van premies. Bij jongeren tot 21 jaar gaat een termijn gelden ...

Wijziging verplichtstelling intra- en extramurale zorg

De verplichtstelling voor de branche intra- en extramurale zorg wordt geactualiseerd. De vernieuwde verplichtstelling treedt 1 januari 2021  in werking. Op 29 juni is de aanvraag voor het actualiseren van de verplichtstell...

Pensioenmonitor 2020

Zorgen over de hoogte van het opgebouwde pensioen (52%), het wel of niet kunnen rondkomen na pensionering (45%) en de inkomstendaling waar men mee te maken krijgt (35%) zijn de belangrijkste redenen voor 37% van de beroepsbevolking om weleens wa...

Individuele waardeoverdrachten 2021

De Pensioenfederatie heeft de waardeoverdrachtfactoren voor 2021 vastgesteld. Met deze factoren kunnen pensioenuitvoerders individuele waardeoverdrachten uitvoeren. Ook voor de automatische waardeoverdrachten wordt gebruik gemaakt van deze factor...

Samenloop loon- en inkomstenbelasting bij meerdere pensioenen

Staatssecretaris Vijlbrief gaf een reactie op de vraag over samenloop loon- en inkomstenbelasting bij meerdere pensioenen aan de Tweede Kamer. Tevens gaf hij een paar tips. Bij (alleenstaande) ouderen komt het voordat de ingehouden en afged...

Wat wil de Nederlander weten over zijn pensioen?

De meeste Nederlanders willen uitgebreide informatie ontvangen over hun pensioen om de vraag te beantwoorden of ze actie moeten ondernemen om dit aan te vullen. 61% wil in dat geval weten wat hun opgebouwde pensioen is, wat het pensi...

Belastingplan 2021: beter, eerlijker en duurzamer uit de crisis

In het pakket Belastingplan 2021 staan extra maatregelen om economische groei in deze coronacrisis te stimuleren. Tegelijkertijd biedt het kabinet ook perspectief voor de periode daarna. Het kabinet gaat door met hervormingen, met maatregelen voor e...

Wetsvoorstel (pensioen)bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Er is een wetsvoorstel ingediend in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daar...

Lage rente en pensioenen

Door de lage rente zal het vermogen van pensioenfondsen minder snel groeien. Bij een langdurig lage rente is het daarom in de toekomst nodig opnieuw te bepalen of meer inleg van deelnemers nodig is en wellicht het pensioeninkomen omlaag moet wor...

Pensioenrichtleeftijd blijft tot 2041 op 68 jaar

Pensioenrichtleeftijd blijft tot 2041 op 68 jaar Pensioenfondsen hoeven zich tot 2041 waarschijnlijk geen zorgen te maken over een stijging van de pensioenrichtleeftijd naar 69 jaar, aldus consultant LCP. De oorzaak is een andere koppeling aan de l...

Ledenparlement FNV stemt in met uitwerking pensioenakkoord

Het FNV-ledenparlement is zaterdag met 62% van de stemmen akkoord gegaan met de uitwerking van het pensioenakkoord. De leden vroegen om snellere invoering dan 2026 en aandacht voor indexatie bij de transitie. Bron: Pensioenpro

Melden van betalingsonmacht is van essentieel belang

Zorgbestuurder moet negen ton uit eigen zak betalen aan PFZW Een bestuurder van een failliet verklaarde thuiszorgorganisatie is veroordeeld tot de betaling van ruim €700.000 aan premieschuld aan PFZW. Inclusief rente gaat het om zo’n €900.000. D...

Wet pensioenverdeling bij scheiding niet op tijd klaar voor invoering in 2021

Wet pensioenverdeling bij scheiding niet op tijd klaar voor invoering in 2021 Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees stelt de invoering van de Wet pensioenverdeling bij echtscheidingen uit naar 2022. De Tweede Kamer besloot onlangs het wets...

Pensioen en Corona

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Hoe lang gaan deze maatregelen duren? Een half...

Het coronavirus en je pensioen

Wereldwijd reageren de beurzen heftig op de corona-uitbraak . Begrijpelijk, want veel (gezonde) bedrijven zijn abrupt stil gevallen. Door de malaise op de beurzen worden ook de pensioenfondsen hard geraak. Wat zijn de gevolgen voor jouw pensioen? E...

Nieuw mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

In januari is een nieuw mededelingsformulier in verband met verdeling ouderdomspensioen bij scheiding gepubliceerd. Met dit formulier kan worden aangegeven dat u gescheiden bent en welke afspraken er over een eventuele verdeling van de pensioenrecht...

Communicatie bij verlagen pensioen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het belangrijk dat pensioenfondsen hun deelnemers en pensioengerechtigden zo persoonlijk mogelijk informeren als zij pensioenverlagingen doorvoeren. Ook moeten pensioenfondsen hun deelnemers en pen...

Kamervragen over 'ANW-Hiaatverzekeringen'

Minister Koolmees heeft gereageerd op Kamervragen over 'de uitzending van Radar over ANW-Hiaatverzekeringen'. Vraag 7Deelt u de mening dat het tot de zorgplicht van een uitvoerder van de Anw-hiaatverzekering behoort om de deelnemer in te li...

Kamervragen pensioencontract

Minister Koolmees gaf antwoord op Kamervragen over de uitkomsten van het nieuwe pensioencontract bij een blijvend lage rente. UFR-methode De rentetermijnstructuur waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten waarderen wordt maandelijks ge...

AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord ook in 2025 op 67

De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende lev...

Risico’s en kosten van verzilveren eigen woning (pensioenaanvulling)

In een tweetal Netspar papers wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden om vermogen uit de eigen woning te verzilveren als inkomensaanvulling na pensionering. Verzilveren: het te gelde maken van (een deel) van de overwaarde van de eigen wonin...

Overzicht AOW-leeftijd lange termijn

Zojuist zijn de AOW-leeftijden op lange termijn gepubliceerd op grond van het principeakkoord. Hieronder een weergave voor de komende jaren:   2020: 66 jaar en vier maanden 2021: 66 jaar en vier maanden 2022: 66 jaar en zeven maanden 2023: 66 j...

DNB pleit voor pensioenbeleggen op maat

Wanneer pensioenbeleggingen worden afgestemd op de leeftijd van de deelnemers en hun bijbehorende capaciteit om beleggingsrisico’s te dragen, kunnen alle deelnemers daarvan profiteren. Dit ‘pensioenbeleggen op maat’ – dat nu nog nauwelijks gebeurt...

Leden Pensioenorde krijgen toegang tot kennisbank

De Pensioenorde voegt de website Pensioenkennis.nl toe aan haar eigen website. Daarmee krijgen leden van de beroepsvereniging voor pensioendeskundigen toegang tot een unieke kennisbank op pensioengebied. Bovendien krijgen ze voortaan wekelij...

Modernisering pensioenverdeling bij scheiding

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, foto) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben het wetsvoorstel ‘verdeling van pensioen bij scheidingen 2021’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit moet voorkomen dat ex-partners nog jar...

Belastingplan 2020

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: A. het wetsvoorstel Belastingplan 2020; B. het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020; C. het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord; D. het wetsvoorste...

‘Pensioenbeleggen op maat levert jong en oud 6% welvaartswinst op’

Alle deelnemers van een pensioenfonds profiteren van pensioenbeleggingen die zijn afgestemd op hun leeftijd en de bijbehorende capaciteit om beleggingsrisico’s te dragen. De welvaartswinst van pensioenbeleggen op maat kan oplopen tot ruim 6% van...

AFM-onderzoek: keuzevrijheid bij pensioen gaat niet vanzelf goed

Bron AFM Keuzevrijheid bij pensioenen gaat niet vanzelf goed. Deelnemers maken niet altijd juiste keuzes en variabele pensioenproducten brengen nieuwe risico’s met zich mee. Niet alle pensioenuitvoerders van premieregelingen gaan hier g...

GroenLinks en 50PLUS willen met initiatiefwet pensioenkorting voorkomen

GroenLinks en 50PLUS dienen samen een initiatiefwet in die moet voorkomen dat de pensioenen worden verlaagd. Dat maken Kamerleden Paul Smeulders (GroenLinks) en Martin van Rooijen (50PLUS) vandaag bekend. De wet geeft pensioen...

Opzegverbod tijdens ziekte

Heeft u ook vragen over het ontslag van een zieke werknemer? Het UWV geeft 7 antwoorden over het opzegverbod tijdens ziekte. 1. Wat betekent het opzegverbod tijdens ziekte?Het opzegverbod tijdens ziekte bepaalt dat u de arbeidsovereenkomst me...

ASRE paper, pensioenpremies aanwenden voor aflossing hypotheek

Uit een onderzoek van de ASRE blijkt dat het inzetten van pensioenpremies voor het extra aflossen van de hypotheek per saldo voor huishoudens geen aantrekkelijke optie is. Dit rapport bevat de verkenning naar de financiële consequenties van h...

Onderzoek pensioenbehoefte

Nederlanders denken dat ze voor hun pensioen 84% van hun inkomen nodig hebben. Driekwart van de actieven denkt bovendien dat ze de huidige levensstandaard niet kunnen vasthouden tijdens het pensioen. Dat blijkt uit onderzoek door ING. Nederlanders z...

Fusie NOPD en RPA

De Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen (NOPD) en het Register Pensioen Adviseurs (RPA) fuseren tot Pensioenorde met als taken: belangenbehartiging en bovenwettelijke educatie voor leden. De fusieclub telt ca. 350 leden. Onze medewerker Steven ...

Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel

Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. Om geen tijd te verliezen gaa...

Afschrift Verzamelwet Pensioenen 2019

Minister Koolmees (SZW) zendt de Eerste Kamer, ter informatie, een afschrift van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen, zoals dit op 7 september 2018 is ...

Kamerbrief rapportage ontwikkeling pensioenpremies

Minister Koolmees informeerde de Eerste Kamer over de ontwikkeling van de pensioenpremies in de periode van 2015 tot en met 2018. Download 'Kamerbrief rapportage ontwikkeling pensioenpremies' (pdf, 3 pagina's) (Gedempte) kostendekkende pre...

Wijzigingsbesluit uitvoering Pensioenwet

Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen. In de Wet waardeoverdracht klei...

Per 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen

Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dat mag op grond van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn. Mensen die een heel kle...

DNB: ‘Dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald’

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is in het eerste kwartaal gemiddeld verslechterd. Door ongunstige omstandigheden op de aandelenmarkten daalde de verhouding tussen de waarde van beleggingen en betalingsverplichting...

Accountant-administratieconsulent handelde in strijd met het fundamentele beginsel van vakbewaamheid en zorgvuldigheid

Door een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening af te geven zonder daarbij de volledigheid van de verstrekte informatie ten aanzien van de overeenkomst tot stopzetting van verdere opbouw pensioen in eigen beheer vast te stellen en deze (gewijz...

Rekenregels 1 juli 2017

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de ...

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

In een tussentijdse evaluatie gaat staatssecretaris J. Klijnsma nader in op de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding bestaat sinds 1 mei 1995. In de ideale situatie, voor zov...

Oplossing voor mensen met klein pensioen

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioenbestemming. De mi...

Eerste kamer stemt in met Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer

De eerste kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer (34555) en de daarbij horende Novelle (34662). Ondanks de vele onduidelijkheden in de praktische uitvoering heeft de Eerste kamer ingestemd. Het pensioen in ei...

AOW-leeftijd op pensioenoverzicht

De stichting Pensioenregister gaat dit jaar Mijnpensioenoverzicht.nl aanpassen zodat voor bezoekers duidelijker wordt dat hun AOW-leeftijd na 2022 ongewis is. Dat zegde een bestuurslid toe in tv-programma Radar dat constateerde dat Mijnpensioenoverz...

Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft de Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag over de wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen toegezonden. Download: "NnavV - Novelle Wet uitfasering pensi...

Verwachte AOW-leeftijd in 2040

In 2040 zal Nederland naar verwachting 3,9 miljoen inwoners in de AOW-gerechtigde leeftijd tellen, bijna 30 procent meer dan nu. Hierbij is rekening gehouden met de koppeling die door de overheid gelegd is tussen verhogingen van de AOW-leeftijd en d...

AFM-onderzoek: UPO 2016 geeft realistischer beeld maar verdere aanpassingen nodig

Uit het onderzoek ‘Expirerend Pensioenkapitaal’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat het pensioeninkomen van werknemers die deelnemen aan een beschikbare premieregeling, in de meeste gevallen lager uitviel dan eerder was vermeld o...

Onderzoeksresultaten Pensioenmonitor 2016 en Pensioenverdeling

De helft van de beroepsbevolking is zich niet goed bewust van de impact die grote levensgebeurtenissen kunnen hebben op hun pensioen. Uit onderzoek van Wijzer in geldzaken blijkt dat men niet of slechts globaal de financiële gevolgen kent van sche...

AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog

De nieuwe AOW-leeftijd wordt in 2022 67 jaar en drie maanden. De leeftijd gaat omhoog omdat Nederlanders steeds langer leven. De levensverwachting stijgt in 2022. Het CBS maakte vandaag de nieuwe raming van de macro gemiddelde levensverwachting be...

Rekenleeftijd voor maximale fiscale pensioenopbouw naar 68 jaar!

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vandaag de nieuwe raming van de macro gemiddelde levensverwachting bekendgemaakt. Als gevolg van de gestegen levensverwachting zal de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 worden ver...

Tijdelijke verlenging redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering

In verband met het invoeren van de Wet verbeterde premieregeling is in Vraag en Antwoord 15-007 de redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering tijdelijk verlengd tot 1 juli 2017. Omdat de Wet verbeterde premieregeling geen betrek...

Besluit versoepeling regels indexatiedepots getekend door staatssecretaris Klijnsma

Een jaar geleden informeerde Klijnsma de Stiching van de Arbeid en de Pensioenfederatie in een brief over de versoepeling van de indexatieregels voor indexatiedepots. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)berichtte vorige week dat...

Rechtspraak: revisierente

Een belastingplichtige heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte en rekenmethode van revisierente bij afkoop van een lijfrenteverzekering. De inspecteur van de Belastingdienst heeft vanwege de afkoop van een lijfrente bij beschikking revisierente in r...

Uniform Pensioenoverzicht in een nieuw jasje

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben vandaag op de websitewww.uniformpensioenoverzicht.nl de UPO-modellen 2017 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd. De modellen hebben een grondige metamorfose ondergaan. Net als op Pen...

Dagloon WW-uitkering, uitleg begrip onbetaald verlof

Betrokkene (werknemer/ WW gerechtigde) heeft bezwaar gemaakt tegen de dagloonberekening. Hij heeft in dat verband gesteld dat hij in de weken 30, 31 en 32 onbetaald verlof had en dat die periode daarom op grond van artikel 6 van het Dagloonbesluit...

Levensverwachting mannen en vrouwen blijft stijgen

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap heeft de Prognosetafel AG2016 gepresenteerd op 13 september.Uit de Prognosetafel AG2016 blijkt dat van zowel vrouwen als mannen de sterftekansen nog steeds dalen en de levensverwachting blijft stijgen. Op basis ...

Lifecycle-beleggen niet verplicht

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) gaat pensioenuitvoerders niet verplichten om een lifecycle-beleggingsbeleid te gebruiken. Zij vindt dat er ook andere mogelijkheden zijn om de beleggingsrisico’s gedurende de looptijd te beperken. Oorspronke...

Eerste Kamer stemt in met wet Verbeterde premieregeling

De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 juni ingestemd met de wet Verbeterde premieregeling. De wet regelt dat deelnemers met een premieovereenkomst in de uitkeringsfase desgewenst kunnen doorbeleggen en een variabele pensioenuitkering kunnen aankopen.De s...

Verhouding tussen 'prudent person' regel en 'life cycle' beginsel

Staatssecretaris Klijnsma gaat in een Kamerbrief nader in op de verhouding tussen de 'prudent person' regel en het 'life cycle' beginsel. Download: "Kamerbrief" (pdf, 4 pagina's) "Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken ben ik tot het o...

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

De Tweede Kamer heeft op 7 juni jl. unaniem ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen. Er is daarbij ...

Inflatie blijft in mei 0 procent

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in mei 0,0 procent, maakt CBS bekend. Ook in april waren goederen en diensten gemiddeld even duur als een jaar eerder. Prijsontwikkeling van pakketreizen drukt inflatie Pakketreizen waren i...

Pensioenfederatie: ook kleine pensioenaanspraken behouden voor pensioenuitkering

Pensioenfondsen willen opgebouwd pensioengeld zoveel mogelijk gebruiken voor de uitbetaling van pensioenuitkeringen. Dit gebeurt momenteel niet altijd, omdat bij (heel) kleine pensioenaanspraken pensioenfondsen ervoor kunnen kiezen om de aanspraak a...

NHG-kostengrens blijft €245.000

De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft dit jaar op € 245.000. Hierover heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de NHG, overeenstemming bereikt met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. In het lich...

Kamervragen 'boxhoppen' met vermogen

Staatssecretaris geeft antwoord op Kamervragen "Fiscale trucs voor vermogenden" waarbij vermogenden mogelijk hun belastingafdracht kunnen verlagen door spaargeld te `verhuizen’ van box 3 naar een bv waarbij voordelen in box 2 vallen. Download...

Belgisch of Duits loon omrekenen naar Nederlands loon?

De rekenhulp waarmee u Belgisch of Duits loon kunt omrekenen naar Nederlands loon is nu online beschikbaar. De uitkomst van uw berekening kunt u invullen op uw aangifte 2015. U kunt de rekenhulp gebruiken als u in 2015 in Nederland woonde en ...

Deelnemers met premiepensioen mogen zelf kiezen

Mensen die pensioen opbouwen via een premie- of een kapitaalovereenkomst mogen binnenkort zelf kiezen of ze een vast of een flexibel pensioen willen ontvangen. Hierdoor hoeven ze niet meer verplicht hun opgebouwde pensioenkapitaal op een vast mome...

Voorkom fouten in uw belastingaangifte

De Belastingdienst heeft het doen van aangifte dit jaar weer iets makkelijker gemaakt. Toch zijn er nog onderwerpen die vragen oproepen of waarin regelmatig fouten worden gemaakt. Die hebben zij voor u op een rij gezet.  Dit jaar vraagt de Belastin...

Werkgever heeft zorgplicht bij wijziging

Het Gerechtshof Den Haag besliste in deze zaak dat een werkgever een zorg- en waarschuwingsplicht heeft als de pensioenregeling wijzigt. De werkgever wordt verweten niet te hebben gewaarschuwd voor de risico's van het inbrengen via waardeoverdracht ...

Kamervragen verrekening pensioen na echtscheiding

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over verrekening van pensioenrechten na een echtscheiding. Dit naar aanleiding van een krantenartikel dat met name de berekening van pensioena...

Kamerbrief verschuiven AOW-leeftijd en overbruggingsregeling AOW

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer onder andere over de uitkomsten van een overleg met het Verbond van verzekeraars over de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR). Tevens gaat ze kort in op een eerdere uitspraak...